Informacje o maturze w 2024 roku

W 2024 roku absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin z przedmiotów dodatkowych może być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

W 2024 roku absolwent ma obowiązek przystąpić w części pisemnej do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 5 przedmiotów dodatkowych, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Przedmioty do wyboru w części pisemnej:

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • historia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym).

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część ustna (wszystkie przedmiotu) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024
Część pisemna – od 3 do 17 czerwca
Część ustna – od 10 do 12 czerwca

Termin dodatkowy jest przeprowadzony dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Wniosek, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. 


Termin poprawkowy (20-21 sierpnia 2024)

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko
z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część ustna (język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia
Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia 9:00


Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej (7 lutego 2024) nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomów egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:

 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • słabowidzących
 • niewidomych
 • słabosłyszących
 • niesłyszących
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego: 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:
  • uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem się za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,
  • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego,
 • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w ustawie, uwzględniającej potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, jeśli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Zaświadczenie o stanie zdrowia uczeń składa wraz z deklaracją wstępną – do 2 października 2023. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się wraz z deklaracją wstępną – do 2 października 2023. Opinia, o której mowa, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach. Stosowne uzgodnienia muszą nastąpić nie później niż do 9 lutego 2024 r. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 9 lutego 2024 r., a w przypadku absolwenta z innej szkoły, skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE – nie później niż do 2 kwietnia 2024 r. Uczniowie – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę po 30 września 2023 r., powinni otrzymać stosowną informację w terminie umożliwiającym im złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu do 15 marca 2024 r.

Prezentacja dotycząca matury: kliknij tutaj.

 

Wszystkie informacje dotyczące matury można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020