Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-  wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca – 528zł netto. Od 1 stycznia 2022 roku – 600zł netto.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.
W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów

ul. Krzemieniecka 2b
94-030 Łódź
I piętro, pokój 102

Telefony:

 • 42 272-65-65
 • 42 272-65-66
 • 42 272-65-67

Email: [email protected]


Zasiłek szkolny

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki) przejściowo znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w  Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w gminach.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego określonego w art.6 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 28 listopada 203r o świadczeniach rodzinnych (5×124 zł. = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie..

Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

O zasiłek można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenie lodowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

Zasiłek  szkolne przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych

ul. Krzemieniecka 2b
94-030 Łódź
I piętro, pokój 102


Wyprawka 2021 – Rządowy program wsparcia uczniów z niepełnosprawnością

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:
– słabowidzący,
– niesłyszący,
– słabosłyszący,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz
– uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy kierować do pedagoga szkolnego do 6 września br.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020