Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób załatwiających sprawy urzędowe i inne związane z funkcjonowaniem szkoły

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Łodzi przy Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź. Można się z nami kontaktować listownie na adres wskazany obok lub poprzez: tel: 42 673 01 25, e-mail: [email protected].

II. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail [email protected] lub telefonicznie 693-337-954.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu załatwienia spraw urzędowych oraz innych związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), albo udzieloną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

V. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

VI. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami poprzez podany w pkt I adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.