KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz ucznia danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Łodzi przy ul. P. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, kontakt tel.: 426730125, e-mail: [email protected]
 2. W ZSO Nr 1 w Łodzi został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pani Beata Florek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  1. udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających z ustaw:
   1. ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U.z 2019r.poz.1481,1818 z późn. zm.)
   2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz.U.z 2019r. poz. 1148, 1078 z późn. zm.)
  3. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,
  3. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023


PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”:

 • prawo dostępu do danych osobowych – art.15 RODO,
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych – art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7. RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO,
 • prawo do sprzeciwu niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:

 • drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
 • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Piotra Czajkowskiego 14. 92-511 Łódź,
 • osobiście w siedzibie Administratora, w sekretariacie głównym.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości. Jeżeli występują uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek Administrator ma prawo żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

Administrator ocenia czy żądanie osoby jest uzasadnione i nie ma nadmiernego charakteru, w razie wątpliwości prosi osobę, żądającą o podanie dodatkowych informacji umożliwiających sprecyzowanie żądania.

Administrator weryfikuje zasadność złożonego wniosku pod względem przysługujących praw osoby wynikających z RODO, jeżeli w wyniku weryfikacji stwierdzi, że inny podmiot jest Administratorem, przekazuje wniosek osoby zgodnie z właściwością oraz informuje wnioskującego o tym fakcie.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów RODO. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, jeżeli jest brak podstaw do podjęcia działań w związku z żądaniem osoby Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn niepodjęcia działań.

Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.

Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tryb i sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą wynika z RODO, przyjęte procedury dotyczące realizacji tych praw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi wynikają z przyjętej w szkole Polityki Ochrony Danych Osobowych.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020