EnglishPolishSpanishUkrainian

20 kwietnia – 17 maja (do 12:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/.

 

7 i 21 czerwca

Test predyspozycji językowych do klasy hiszpańskiej 0H – godzina 13:00.
Test kompetencji językowych do klasy hiszpańskiej 1H – godzina 12:00.

Zakres materiału do testu kompetencji dla kandydatów do klasy 1H jest dostępny tutaj.

 

4 lipca – 11 lipca (do 15:00)

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

8 lipca – 11 lipca (do 15:00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

19 lipca (do 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

19 lipca – 22 lipca (do 12:00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

25 lipca (do 12:00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

1 sierpnia (9:00)

Test predyspozycji językowych do klasy hiszpańskiej 0H podczas rekrutacji uzupełniającej.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

30 stycznia (dziś)

Zebrania z rodzicami