24 kwietnia – 23 maja (do 12:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem https://nabor.pcss.pl/lodz.

 

6 czerwca (14.00)

Termin testu predyspozycji do klasy wstępnej 0H z językiem hiszpańskim.

 

4 lipca – 10 lipca (do 15:00)

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

6 lipca – 10 lipca (do 15:00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

14 lipca (do 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

14 lipca – 20 lipca (do 12:00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

21 lipca (do 12:00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Finansowanie projektu "Cyfrowa Halinka" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020