22 kwietnia – 21 maja (do 12:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem https://nabor.pcss.pl/lodz.

 

4 czerwca 

Test predyspozycji językowych do klasy 0H (14:00)
Test kompetencji językowych do klasy 1H (12:00)

 

3 lipca – 8 lipca

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3 lipca – 9 lipca (do 15:00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

15 lipca (do 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

15 lipca – 28 lipca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

19 lipca (do 12:00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020