Rządowy program wsparcia uczniów niepełnosprawnych

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:
– słabowidzący,
– niesłyszący,
– słabosłyszący,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz
– uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy kierować do pedagoga szkolnego do 6 września br.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Godziny pracy pedagoga szkolnego: https://lo32lodz.pl/pedagog/


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020