Informacje o maturze w 2022 roku

W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 11. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 12. język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński; na poziomie rozszerzonym)
 13. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 14. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 15. język polski (na poziomie rozszerzonym)
 16. matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 17. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej (dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej [Título de Bachiller]):‎

 1. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 2. język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński; bez określania poziomu)
 3. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 4. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

Osoby, które w 2022 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, wypełniają dodatkowo część G Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (link poniżej).


Składanie deklaracji maturalnych

 1. Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. (Deklaracja A).
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r. (Deklaracja A).
 4. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Portal z instrukcją wypełniania oraz do przesłania wypełnionej deklaracji dostępny jest pod adresem matura.lo32lodz.pl

Więcej informacji dotyczących deklaracji (w tym szczegółów dotyczących odpłatnego pierwszego/ponownego podejścia do matury) znajduje się na oficjalnej stronie CKE.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie