Uczniowie klas trzecich do 30 września 2020 r. wypełniają wstępną deklarację maturalną korzystając z witryny internetowej https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411. Wypełnienie deklaracji wstępnej do wyznaczonego dnia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Termin złożenia ostatecznej deklaracji mija z dniem 8 lutego 2021 r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotu.

Absolwenci z lat poprzednich nie są zobowiązani do złożenia deklaracji wstępnej.

Instrukcja wypełnienia deklaracji maturalnej: kliknij tutaj

 

 

EGZAMIN MATURALNY W 2021 ROKU
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

Matura 2021 tylko z części pisemnej

Tegoroczna matura ma rozpocząć się 4 maja 2021 egzaminem pisemnym z j. polskiego. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej.

Do egzaminów ustnych (z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego) będą mogli przystąpić ci, którym taki egzamin potrzebny będzie w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Konieczność przystąpienia do egzaminu ustnego trzeba będzie uzasadnić jakimś dokumentem, wystarczy np. wydruk ze strony internetowej uczelni.

Dodatkowo absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 6 przedmiotów dodatkowych. Do wyboru są następujące przedmioty – na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym):

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski (W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym)
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty obowiązkowe na maturze 2021

Do jakich egzaminów trzeba podejść, żeby zdać egzamin maturalny? Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r. zdaje obowiązkowo:

 • język polski
 • matematykę
 • język obcy nowożytny
 • język mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

W związku z epidemią koronawirusa i koniecznością przejścia maturzystów na zdalne nauczanie, minister edukacji Przemysław Czarnek wprowadził zmiany w zasadach przeprowadzania matury w 2021 r. Jakie?

1) w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym

 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut)

2) w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

  • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021 jest dostępny pod tym linkiem.

 

Warunki zdania egzaminu maturalnego:

 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych  w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
 2. Absolwent nie zdał egzaminu maturalnego, jeśli nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych  lub któremu unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów:

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 1. Absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz=jeden rok).
  1. Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2016 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2016 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 2. Absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005-2015) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2016 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.
  1. Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2016 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2016 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

                  

Najpopularniejsze uczelnie w Łodzi:

Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
Uniwersytet Medyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Akademia Sztuk Pięknych